Image Alt

Motomeuk

Privacy Policy MotoMeuk

Privacy Policy MotoMeuk

Privacy Policy MotoMeuk

MotoMeuk, gevestigd aan Karper 154, 2986 PB te Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring Privacy Policy MotoMeuk.

Contactgegevens

https://www.motomeuk.nl (klik hier om de webshop te bezoeken)
Karper 154

2986PB Ridderker
Directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van MotoMeuk. Te bereiken via info@motomeuk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MotoMeuk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze webshop en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@motomeuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MotoMeuk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MotoMeuk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MotoMeuk) tussen zit. MotoMeuk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WooCommerce (website), MS Office, WordPress (website), KNAB(bankzaken) en mollie (betalingen).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MotoMeuk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens die wij eerder noemnden: 7-10 jaren vanwege de Belastingdienst om aan onze bewaarplicht als zelfstandig ondernemer te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MotoMeuk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze (koop op afstand) overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MotoMeuk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@motomeuk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MotoMeuk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MotoMeuk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Door de Privacy Policy MotoMeuk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@motomeuk.nl

BEDRIJF & CONTACT

Motomeuk.nl | Motorshop
KVK: 81965028 BTW-ID: NL003629785B56 https://www.facebook.com/MotoMeuk/ info@motomeuk.nl